วันนี้ต้องขอขอบคุณ  FHC Friends Help Create : ลิงก์ครูและผู้ปกครอง  ที่ช่วยสะกิดไม่ให้เรา (ที่ในอนาคตถ้าอายุยืนคงได้เป็นผู้สูงอายุกัน) ไม่ลืมผู้สูงอายุ

รายละเอียดลองอ่านดูกันนะคะ อย่าลืมทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษอยากให้เราเปลี่ยนมาเรียกผู้สูงอายุกันว่า “ผู้ที่เคยทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ” คงจะดูดีกว่ากันเยอะเลย

วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons – International Day of Ageing) 

 องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” เริ่มมาตั้งแต่ปี 1999 หรือ พ.ศ. 2542      ขณะ ที่ปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และได้ให้ความหมายของคำว่า “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา

         นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกยังได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ โดยกำหนดคำขวัญว่า Add life to years เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการวันอนามัยโลก ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้คำขวัญเป็นภาษาไทยว่า “ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน”

         ทั้ง หมดนี้ก็คือลำดับความสำคัญของวันผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นมาในแต่ละช่วง ซึ่งมองดูก็เหมือนจะสวยหรู แต่เมื่อเทียบจากวันที่ถูกกำหนดขึ้นมา กับการเห็นความสำคัญอย่างแท้จริงที่ลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่หรือผู้สูงอายุใน บ้านเรายังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมาก

ในประเทศไทย

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ และได้เลือก “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ

Advertisements

About Sindy Siri Noi

I still believe and ready

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s